Make your own free website on Tripod.com

An igi pensae

E sobsamalat

Igar Danikit

Oyolegoet yoetse

Sobet takega

Wismalat igi soge

Wek sokbali
Kuna yargi

Siamar mola

Atomalat amiet

Español

English


Be cartamar absoge

Carta narmake ansek

Oswaldo DeLeón Kantule
"Achu"

We sobed gi

Oswaldo DeLeón Kantule (nabir achuye bile dabardo) Ustub negueburgi gualulesdo, kuna yargi neg panama nugadgi. Birga miliguen kaka dula ila bakegi. amba we immar sobet durdagar suli bad sobetgi alamakali, keb sorba kalu dummatgi durdakarbali, onodapi birga _____galu Universidad panamagat nugat gine, bia odurdaglesi bia anmar galu dubgbis gi. Durguen gus bad warguengi e immar sobsamalat oyodanigusdo degitgine magatba guebur dummagangi yergus oyodanibardo ueob magatba guebur nugmalatgi: Cuba, Canadá, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, baigangimba. E sobsamalat geb nanabardo we negueburmargi Cubagi, Españagi, Franciagi, Canadagi, Alemaniagi, Gran Bretañagi, Bélgicagi, Portugalgi geb Argentinaginde, baigangimba. Birga____ Oswaldo sobmalat benguetgi obindabdo, panamagi geb se colesbardo birga irbo irbogi panamaneguerburgi bengulegetse, nabitgi galu dummat nugat museo de indio americano Smithsonian gat, bia dulelemar, dadagan immar sobsamalat sabgulesi nugsalenonido immar sabgulesid durdagdagega, emiskin Montreal neg nugadgine mado Canada nekueburgi magadbali.